Oppilaanohjaus 

Millaista on oppilaanohjaus perusopetuksessa eri vuosiluokilla? 

Oppilaanohjaus perusopetuksessa

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada koulupäivinä ohjausta.

Oppilaanohjauksella edistetään:

 • koulutyön onnistumista

 • opintojen sujumista

 • koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä.

Oppilaanohjauksessa käsiteltävät aiheet

Oppilaanohjauksessa käsiteltäviä aiheita ovat

 • opiskelutaidot ja koulunkäynti

 • itsetuntemus

 • tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus

 • jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin

 • jatko-opintomahdollisuudet

 • ammatit ja ammattialat

 • työelämä.

Kaikki oppilaat saavat tarvittaessa oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten tiedonhankintavälineiden sekä yhteiskunnan tarjoamien neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytössä.

Lähde: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaanohjaus-perusopetuksessa

Hyvän ohjauksen kriteerit

Hyvän ohjauksen kriteerit on suositus, joka on laadittu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten. Kriteerien tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä varmistaa lasten ja nuorten laadukkaan ohjauksen saatavuus asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Lisäksi niiden avulla turvataan eri puolella Suomea oppilaille ja opiskelijoille tarjolla olevien ohjauspalvelujen tasapuolisuus, laatu ja saatavuus.


Liite: Hyvän ohjauksen kriteerit (pdf, 235.4 KB)

Ohjaus eri vuosiluokilla

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään ohjauksen tavoitteet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9.


Vuosiluokat 1-2

 • Ohjaus toteutuu kiinteänä osana koulun muuta toimintaa.

 • Ohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa.

 • Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista.

Vuosiluokat 3-6

 • Ohjaus toteutuu pääosin eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä, ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja.

 • Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita muun muassa omien vahvuuksien tunnistamisessa sekä sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymisessä.

Vuosiluokat 7-9

 • Opinto-ohjaajalla on päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta.

 • Ohjauksen tehtävänä on muun muassa kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä.


Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa, esimerkiksi oppilaan siirtyessä toiseen kouluun, sekä opintoihin liittyviä valintoja tehtäessä.


Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus

Jos oppilas tarvitsee tukea hakeutuessaan perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin, hänellä on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen painopisteenä on kehittää oppilaan jatko-opintovalmiuksia sekä ohjata oppilas hänelle sopiviin jatko-opintoihin.

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta saavalle oppilaalle tehdään jatko-opintosuunnitelma.


Erityinen tuki

Perusopetuksessa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaus jatkokoulutukseen on muiden oppilaiden ohjausta yksilöllisempää. Oppilaita ohjatessaan opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä myös eri alojen asiantuntijoiden kanssa.


Joustava perusopetus

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää 7-9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen (JOPO) toimintaa päättämässään laajuudessa. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä, ehkäistä syrjäytymistä sekä vahvistaa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa.

Joustavassa perusopetuksessa opetus toteutetaan koulussa ja ohjattuna opiskeluna työpaikoilla sekä muissa oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on tärkeä osa opiskelua.

Jatko-opintoihin ohjaus

Oppivelvollisuuden laajennuksen myötä oppilaan tulee hakea perusopetuksen jälkeen joko toiselle asteelle suorittamaan tutkintoa, toiselle asteelle valmentavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn koulutukseen.

Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jonka sisältöihin syvennytään oppilaanohjauksessa koko peruskoulun ajan. Oppilaanohjauksessa oppilaat esimerkiksi tutustuvat erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta.

Oppivelvollisen on hakeuduttava perusopetuksen jälkeen oppivelvollisille tarkoitettuun koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan tai aikuisten perusopetuksen päättymistä valtakunnallisten hakumenettelyiden kautta tai muutoin.

Lisäopetus

1.8.2022 alkaen otetaan käyttöön uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka korvaa nykyisen perusopetuksen lisäopetuksen. Uusi TUVA-koulutus antaa valmiuksia suoriutua toisen asteen opinnoista ja opiskelija voi halutessaan suorittaa lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opintoja. Koulutuksen aikana opiskelija voi tutustua toisen asteen koulutuksiin ja saa ohjausta jatko-opintoihin ja uravalintaan. Koulutuksen perusteet julkaistiin kesäkuussa 2021.

Perusopetuksen lisäopetuksen eli niin sanotun kymppiluokan aikana vahvistetaan perusopetuksessa hankittuja taitoja. Lisäopetuksessa on tarvittaessa mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, jotta jatko-opintomahdollisuudet laajenevat.

Opiskelijalle annetaan lisäopetuksessa opetusta ja ohjausta vähintään 1100 tuntia. Koulutukseen haetaan Opintopolku.fi-palvelussa perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen yhteisessä haussa.

Työelämään tutustuminen

Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen.

Peruskoulun ylimpien vuosiluokkien aikana oppilaille tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojen perustaksi. Useimmiten oppilaat perehtyvät työelämään viikon tai kahden viikon pituisilla työelämään tutustumisjaksoilla (TET), joiden yhteydessä voidaan järjestää myös tutustumista ammatilliseen koulutukseen.

© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita