SORA-säädökset

Mitä SORA-lainsäädäntö tarkoittaa? Millä aloilla sitä noudatetaan?

SORA -säädökset ja määräykset

Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyvät ratkaisut

 • Tavoitteena on

-parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta

-lisätä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin

-varmistaa opiskelijan oikeusturva opiskeluun liittyvissä ongelmissa

 • Keskeiset arvolähtökohdat ovat olleet esteettömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, vastuullisuus, ennaltaehkäisevyys sekä yhteistoiminnallisuus

 • Päätavoitteena turvallisuus sekä opiskelussa että työelämässä

 • Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei yleensä saa estää opiskelijaksi ottamista

 • Opiskeluoikeus voidaan perua turvallisuusvaatimuksiin vedoten, jos opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy:

- alaikäisten turvallisuutta

- potilas- tai asiakasturvallisuutta tai

- liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia

Opiskelijaa vaaditaan esittämään rikosrekisteriote opiskeluoikeuden arviointia varten, jos opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä

Rikostuomio ei automaattisesti tarkoita opiskeluoikeuden peruuttamista, vaan asiaa pitää harkita aina tapauskohtaisesti.

Harkintaan vaikuttavat mm. koulutusala, tehty rikos, tekoajankohta ja tuomion pituus.

Opiskelijalta voidaan pyytää opiskeluoikeuden arviointia varten myöskin lääkärin kirjallinen lausunto.

Opiskelijaksi ottamisen esteet / opiskeluoikeuden peruuttamisen syyt voivat olla:

- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus

- sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen

- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista

- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.


Lähde ja lisätietoa:

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/koulutuksen-jarjestajille-keinoja-puuttua-opiskeluun 

Opas: SORA-säädösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa

SORA-säädöksillä tarkoitetaan niitä 1.1.2012 voimaan tulleita säädöksiä, joiden tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta. SORA-lyhenne tulee sanoista ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lyhenne on vakiintunut arkikäyttöön ja sitä käytetään myös tässä oppaassa, kun viitataan niihin säädöksiin, jotka koskevat opiskelijaksi ottamista sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista. Samoin käytetään käsitettä SORA-tutkinnot, kun viitataan niihin asetuksessa määriteltyihin tutkintoihin, joihin opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista voidaan soveltaa.

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6764440

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf


Tutkintokohtaiset terveydentilasuositukset

Löytyvät oppilaitosten omilta sivuilta. 

SORA-säädökset koskevat näitä tutkintoja ja osaamisaloja:

Perustutkinnot

 • hammastekniikan perustutkinto

 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

 • lentokoneasennuksen perustutkinto

 • liikunnanohjauksen perustutkinto

 • logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala

 • lääkealan perustutkinto

 • merenkulkualan perustutkinto

 • metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

 • rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • turvallisuusalan perustutkinto

 • välinehuoltoalan perustutkinto

Ammattitutkinnot

 • hieronnan ammattitutkinto

 • kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

 • kehitysvamma-alan ammattitutkinto

 • kuljetusalan ammattitutkinnon palvelukuljetusten osaamisala, tavarakuljetusten osaamisala, metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala ja henkilökuljetusten osaamisala

 • lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

 • lentokonetekniikan ammattitutkinto

 • liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

 • maarakennusalan ammattitutkinto

 • merenkulkualan ammattitutkinto

 • metsäalan ammattitutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

 • mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

 • terveysalan ammattitutkinto

 • tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkinnon kirjastoautopalvelujen osaamisala

 • turvallisuusalan ammattitutkinto

 • ympäristöalan ammattitutkinnon jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljetuksen osaamisala

Erikoisammattitutkinnot

 • hieronnan erikoisammattitutkinto

 • immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto

 • kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

 • kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

 • lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

 • liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

 • mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

 • puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

 • valmennuksen erikoisammattitutkinto

 • vanhustyön erikoisammattitutkinto

Ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot

Ammattikorkeakoulut

•humanistinen ala ja kasvatusala

•sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

•liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

•merenkulkualan ammattikorkeakoulututkinto

•ammatilliset opettajankoulutukset

Yliopistot

•farmaseutin ja proviisorin tutkinto

•humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto logopedian alalla

•lääketieteen kandidaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto

•hammaslääketieteen kandidaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto

•psykologian kandidaatin ja psykologian maisterin tutkinto

•opettajankoulutuksen opinnot, joista säädetään yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksessa

•sosiaalityön koulutus

•psykoterapeuttikoulutus, josta säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa


Lähteet:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintorakenne

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen


© 2022 MotiJeesiKaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita